مهار زیستی در گیاه پزشکی (BCPP) - واژه نامه اختصاصی