• مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: شماره‌ 91/32449 تاریخ 91/10/25                            
  •  مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری: شماره‌ 3/49588 تاریخ 91/03/03 و شماره‌ 2/18//171162 تاریخ 91/8/22

  •  تأییدیه اعتبار علمی–پژوهشی این نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شماره‌ 19752/18/3 تاریخ 1392/08/21

  • نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
  •  این نشریه توسط موسسه‌‌ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن‏ های علمی بیماری شناسی گیاهی ایران و حشره شناسی ایران منتشر می‌شود.

  • این نشریه از قوانین Cope پیروی می‌کند. 
شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-107 

6. اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae ، پارازیتوئید مگس میوه کُنارCarpomyia vesuviana

صفحه 67-79

سید رضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فراشیانی


7. مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

صفحه 81-91

مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
Iranian Research Institute of Plant Protection

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی صفحه آرا
شاپا چاپی
2322-4223
شاپا الکترونیکی
2423-5148