مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا

2 مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران

3 مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران

چکیده

امروزه استفاده ازگال‌های مختلف در مبارزه با بیمارگرهای گیاهان به‌ویژه باکتری‌ها به‌عنوان یک هدف مهم توسط محققین مختلف دنبال می‌شود. این گال‌ها که به‌واسطه‌ی تغذیه‌ی برخی از آفات به‌خصوص حشرات به‌وجود می‌آیند، دارای میزان بالایی از تانن هستند.. در این تحقیق، فعالیت ضدباکتریایی عصاره‌ها‌ی آبی، استونی و متانولی گال‌های تولیدی توسط زنبور Aphelonyx persica  روی بلوط ایرانی جنگل‌های زاگرس به ترتیب روی باکتری‌های گرم منفی و گرم مثبت بیماری‌زای گیاهی Xanthomonas translucens pv. cerealisعامل بیماری نواری باکتریایی گندم، Ralstonia solanacearum عامل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی، Rathayibacter tritici عامل بیماری خوشه‌ی صمغی گندم و Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis عامل بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی بررسی شد. ارزیابی خواص ضد باکتریایی عصاره‌ها به دو صورت اندازه‌گیری قطر هاله‌ی بازدارنده در روش نشت در آگار و دیسک‌های کاغذ صافی در غلظت‌های 10، 50 و 100 میلی‌گرم در میلی‌لیتر حلال‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که باکتری‌های گرم مثبت C. m. subsp. michiganensis وR. triticiدر مقایسه با باکتری‌های گرم منفیX. translucens pv. cerealisو R. solanacearum از حساسیت بیشتری نسبت به غلظت‌های عصاره‌ی گال به‌صورت آبی، استونی و متانولی برخوردار بودند. دلیل آن احتمالاً به‌علت وجود لایه‌ی لیپوپلی‌ساکارید Lipopolysaccharide (LPS) در باکتری‌های گرم منفی است که در لایه‌ی خارجی خود آب‌گریزی بالایی دارند که نقش یک لایه‌ی قوی در برابر مولکول‌های آب‌گریز را ایفا می‌کند. توانایی عبور از میان دیواره‌ی سلولی باکتری گرم مثبت آسان‌تر از باکتری گرم منفی است، زیرا دیواره‌ی سلولی باکتری گرم مثبت شامل پپتیدوگلیکان و فاقد لایه‌ی دیواره‌ی خارجی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alizadeh, A. & Rahimian, H. 1989. Bacterial Leaf Streak of Graminea in Iran. EPPO Bulletin. Vol. 19, No. 1: 113-117.

Bahar, M. & Danesh, D. 1989. Causing wilt of potatoes in Iran. Plant Disease Journal. 10: 1-24. (In Persian with English summary)

Basri, D. F. & Fan, S. H. 2005. The potential of aqueous and acetone extracts of galls of Quercus   infectoria as antibacterial agents. Indian Journal of Pharmacology. 37 (1): 26-29.

Basri, D. F. and Khairon, R. 2012. Pharmacodynamic interaction of Quercus infectoria galls extract in combination with vancomycin against MRSA using microdilution checkerboard and time-kill assay. Evidence-Based complementary and alternative medicine. Article ID 493156, 6 p.

Bhattacharjee, S. K. 2001. Handbook of Medicinal Plants. India: Pointer Publishers.

Csizinszky, A. A., Civerolo, E. I. & Jones, j. B. 1993. Inactivation of Xanthomonas campestris pvs. in vitro with plant extracts. Acta- Horticulture. 331: 301-305.

Dgrak, M., Alma, M. H., Ilcim, A. & Sen, S. 1999. Antibacterial and antifungal effects of various commercial plant extracts. Pharmaceutical Biology, 37 (3): 216–220.

Elphinstone, J. G. 2001. Monitoring and control of the potato brown rot bacterium in U.K.: A case study. European potato processing conference, Lausanne, Switzerland.

Elshazly, A. & Hussein, K. 2004. Chemical analysis and biological activities of essential oil of Teucrium leococladom (Lamiaceae). Biochemical Systematics and Ecology. 32: 665–74.

Evans, W. C. 1996. Pharmacopoeial and Related Drugs of Biological origin. 169-482. In: Trease and Evan’s phamacognosy. London: WB Saunders co. Ltd.

Feng, W., Zheng, S. & Xiaodong, E. 2007. Essential oils to control Alternaria alternata in vitro and in vivo. Food. Control. 18: 1126-1130.

Hasanloo, T. & Salehi, M. 2009. The investigation of antibacterial effects of Silybum marianum extract. Agricultural Biotechnology Research Institute of the Technical Services Division. 2-05-05-86007. (In Persian with English summary)

Hayes, L. E. 1946. Survey of higher plants for presence of antibacterial substances. Botanical Gazette. 108: 408-414.

Hussein, G., Miyashiro, H., Nakamura, N., Hattori, M., Kakiuchi, N. & Shimotohno, K. 2000. Inhibitory effects of Sudanese medicinal plant extracts on hepatitis C virus protease. Phytotherapy Research. 14: 510-506.

Hutchinson, C. M. 1917. A bacterial disease of wheat in the punjab. Memoirs of the department of agriculturein India. Bacteriological Series 1: 169-175.

Ikram, M. & Nowshad, F. 1977. Constituents of Quercus infectoria. Planta Medica. 31: 286-287.

Kottakkal, A.V. S. 1995. Indian Medicinal Plants. Vol 4. Orient Longman Ltd.

Leela, T. & Satirapipathkhkul, C. 2011. Studies on the antibacterial activity of Quercus infectoria galls. International Conference on Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, Singapore. Vol. 5.

Muhamad, Z. & Mustafa A. M. 1994. Traditional Malay Medicinal Plants. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Muskhazli, M., Nurhafiza, Y., Nor Azwady, A. A. & Nor Dalilah, E. 2008. Comparative Study on the in vitro Antibacterial Efficacy of Aqueous and Methanolic Extracts of Quercus infectoria Gall`s Against Cellulosimicrobium cellulans. Journal of Biological Sciences, 8(3): 634-638.

Pradhanang, P. M., Elphinstone, J. G. & Fox. R. T. V. 2000. Identification of crop and weed hosts of Ralstonia solanacearum biovar 2 in hills of Nepal. Plant Patholology. 49: 403- 413.

Rahimian, H. & Babayizad, V. A. 2003. Check dispersion characterization of Rathayibacter causal wheat gum and losses evaluationin Iran. The final report of joint research projects and research organization, Mazandaran University, Department of Agricultural Extension and Education Agriculture. (In Persian with English summary)

Sadeghi, S. E., Assareh, M. H. & Tavakoli, M. 2010. Oak galls wasps of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands. P. 22.

Smith, E. F. 1910. A new tomato disease of economic importance. (Abstr.). Science (New series) 31: 794-796.

Strider, D. L. 1969. Foliage blight phase of bacterial canker of tomato and survival of Corynebacterium michiganense in toxicants and in an air-dried condition. Plant Disease Reporter. 53: 864-868.

Teimouri, M., Korori, S., Moraghebi, F. & Matinizadeh, M. 2004. Comparison antibacterial activity of Quercus persica and Quercus ilex. 2nd International Congress on Traditional Medicine and Materia Medica, Tehran, Iran. (In Persian with English summary)

Wiart, C. & Kumar, A. 2001. Practical Handbook of Pharmacognosy. Malaysia: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd