نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آغازگر بررسی بازدارندگی باکتری‌های اندوفیت یونجه علیه باکتری بیمارگر Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • آلودگی ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 71-80]
 • آنزیم‌های پکتینولیتیک خاموشی حدنصاب حسگری باکتری‌ها توسط عصارۀ گیاهان و تأثیر آن بر بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-70]

ا

 • ایران کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 75-83]
 • ارومیه زیست‌شناسی سرخرطومی Lixus fasciculatus به‏عنوان مهارکنندۀ درمنه‌ وحشی، Artemisia vulgaris در منطقۀ ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-57]
 • ارومیه اولین گزارش زنبور Tetramesa phragmitis (Hymenoptera: Eurytomidae) از ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 99-102]
 • اندازه‌ تخم ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • اندازه زنبور ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • اندوفیت بررسی بازدارندگی باکتری‌های اندوفیت یونجه علیه باکتری بیمارگر Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • انسکتاریوم امکان ذخیره‏ سازی حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در دمای پایین [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 65-74]

ب

 • بازدارندگی بررسی بازدارندگی باکتری‌های اندوفیت یونجه علیه باکتری بیمارگر Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • باسیلوس مهار زیستی بیماری پاخورۀ گندم با استفاده از سویه‌های تولیدکنندۀ بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • بیوسورفکتانت مهار زیستی بیماری پاخورۀ گندم با استفاده از سویه‌های تولیدکنندۀ بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • بیوفیلم مهار زیستی بیماری پاخورۀ گندم با استفاده از سویه‌های تولیدکنندۀ بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]
 • بیوکنترل کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 75-83]

پ

 • پارازیتوئید زیست‌شناسی سرخرطومی Lixus fasciculatus به‏عنوان مهارکنندۀ درمنه‌ وحشی، Artemisia vulgaris در منطقۀ ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-57]
 • پرورش انبوه امکان ذخیره‏ سازی حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در دمای پایین [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 65-74]
 • پژمردگی باکتریایی یونجه بررسی بازدارندگی باکتری‌های اندوفیت یونجه علیه باکتری بیمارگر Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • پوسیدگی ذغالی سویا ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 71-80]

ت

 • ترجیح طعمه میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 31-43]
 • تریکومیکس ‏اچ.‏ وی اثر آنتاگونیستی جدایه‏ های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل نماتود سیستی چغندرقند Heterodera schachtii [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • توان آنتاگونیستی مهار زیستی بیماری پاخورۀ گندم با استفاده از سویه‌های تولیدکنندۀ بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 15-30]

ج

 • جدایه تریکودرما ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 71-80]

چ

 • چای جداسازی قارچ‌های آنتاگونیست از باغ‌های چای و بررسی تأثیر آن‌ها روی نماتود مولد زخم ریشه‌ Pratylenchus loosi در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-91]

ح

 • حدنصاب حسگری خاموشی حدنصاب حسگری باکتری‌ها توسط عصارۀ گیاهان و تأثیر آن بر بیماری‌زایی باکتری Pectobacterium carotovorum [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 59-70]

د

 • درمنۀ وحشی زیست‌شناسی سرخرطومی Lixus fasciculatus به‏عنوان مهارکنندۀ درمنه‌ وحشی، Artemisia vulgaris در منطقۀ ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-57]
 • دوبالان ارزیابی کارایی Bacillus thuringiensis در مهار زیستی دوبالان قارچ خوراکی در آزمایشگاه و مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 55-63]

ر

 • رفتار سوئیچینگ ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • روغن ولک بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 93-97]

ز

 • زیست‌شناسی زیست‌شناسی سرخرطومی Lixus fasciculatus به‏عنوان مهارکنندۀ درمنه‌ وحشی، Artemisia vulgaris در منطقۀ ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-57]
 • زنبور ساقه‌خوار نی اولین گزارش زنبور Tetramesa phragmitis (Hymenoptera: Eurytomidae) از ایران [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 99-102]

ژ

 • ژن srf افزایش تولید سورفکتین در باکتری Bacillus subtilis UTB96 با استفاده از بهینه‌سازی فرایند فرمانتاسیون [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]

س

 • سیب‏زمینی تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-54]
 • سرخرطومی Lixus fasciculatus زیست‌شناسی سرخرطومی Lixus fasciculatus به‏عنوان مهارکنندۀ درمنه‌ وحشی، Artemisia vulgaris در منطقۀ ارومیه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-57]
 • سرمادهی امکان ذخیره‏ سازی حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در دمای پایین [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 65-74]
 • سن شکارگر میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 31-43]
 • سن گندم ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • سورفکتانت افزایش تولید سورفکتین در باکتری Bacillus subtilis UTB96 با استفاده از بهینه‌سازی فرایند فرمانتاسیون [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]

ش

 • شاخص ترجیح ترجیح میزبانی و سوئیچینگ زنبورTrissolcus vassilievi بین دو جمعیت میزبان [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 27-42]
 • شپشک‏های آردآلود امکان ذخیره‏ سازی حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در دمای پایین [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 65-74]
 • شکارگر بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 93-97]
 • شوره سیاه تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-54]

غ

 • غذای جایگزین میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 31-43]

ف

 • فرمانتاسیون افزایش تولید سورفکتین در باکتری Bacillus subtilis UTB96 با استفاده از بهینه‌سازی فرایند فرمانتاسیون [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]

ق

 • قارچ آنتاگونیست کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 75-83]
 • قارچ خوراکی ارزیابی کارایی Bacillus thuringiensis در مهار زیستی دوبالان قارچ خوراکی در آزمایشگاه و مزرعه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 55-63]

ک

 • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا افزایش تولید سورفکتین در باکتری Bacillus subtilis UTB96 با استفاده از بهینه‌سازی فرایند فرمانتاسیون [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 13-26]
 • کفشدوزک کریپتولموس امکان ذخیره‏ سازی حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در دمای پایین [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 65-74]
 • کنترل بیولوژیک میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 31-43]
 • کنترل بیولوژیک تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-54]

گ

 • گوجه‏فرنگی میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 31-43]

م

 • ماری‏گُلد اثر آنتاگونیستی جدایه‏ های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل نماتود سیستی چغندرقند Heterodera schachtii [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-12]
 • مرکبات بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 93-97]
 • مقاومت تأثیر جدایه‏ های Pseudomonas fluorescens بر شدت بیماری، صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در غده‌های بذری تولیدی ارقام سیب‏زمینی آلوده به Rhizoctonia solani در شرایط گلخانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 43-54]
 • میکرواسکلروت ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 71-80]
 • مهار زیستی ارزیابی کارآیی جدایه‌های تریکودرما در مهارزیستی بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 71-80]
 • مهار زیستی جداسازی قارچ‌های آنتاگونیست از باغ‌های چای و بررسی تأثیر آن‌ها روی نماتود مولد زخم ریشه‌ Pratylenchus loosi در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-91]

ن

 • نماتود مولد زخم ریشه جداسازی قارچ‌های آنتاگونیست از باغ‌های چای و بررسی تأثیر آن‌ها روی نماتود مولد زخم ریشه‌ Pratylenchus loosi در آزمایشگاه [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-91]