نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیل‌همو‌سرین لاکتون جداسازی باکتری‌های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-38]
 • آلوئه ورا خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • آنزیم پروتئاز ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]

ا

 • القای مقاومت بررسی کارایی جدایه‏ های Trichoderma spp. در کنترل بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

ب

 • باکتری­ایستایی خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • باکتری­کشی خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • باکتری سودمند مطالعه‌ی میزان کلونیزاسیون ریشه و کاهش بیماری زنگ برگی گندم در برهمکنش‏های جدایه‌ باکتری Pseudomonas fluorescens، رقم گندم و قارچPuccinia triticina [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 65-77]
 • برنج کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوه‌ای برنج ناشی از Bipolaris victoriae با استفاده از جدایه‌های قارچی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 11-25]
 • بیماری زنگ مطالعه‌ی میزان کلونیزاسیون ریشه و کاهش بیماری زنگ برگی گندم در برهمکنش‏های جدایه‌ باکتری Pseudomonas fluorescens، رقم گندم و قارچPuccinia triticina [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 65-77]
 • بیوفیلم جداسازی باکتری‌های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-38]
 • بوم شناختی مطالعه‌ی مگس‌های سیرفید شکارگر شته‌ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای Eupeodes corollae [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 11-24]

پ

 • پرورش انبوه بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 99-108]
 • پوسیدگی زغالی بررسی کارایی جدایه‏ های Trichoderma spp. در کنترل بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]

ت

 • تثبیت‌کننده شیمیایی کارایی تثبیت‌کننده‌های شیمیایی قارچ آنتاگونیست Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی گوجه‌فرنگی و خیار گلخانه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 41-51]
 • ترکیبات فرار ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • تریکودرما بررسی کارایی جدایه‏ های Trichoderma spp. در کنترل بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • تیمول اثر چند ترکیب گیاهی در مهارآلودگی‌های قارچی و باکتریایی در محیط کشت‌های ریزازدیادی گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 79-84]
 • توانایی بیوکنترلی جداسازی باکتری‌های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-38]
 • تولید انبوه بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 94-104]

ج

 • جوانه‌زنی بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 94-104]

خ

 • خیار گلخانه‌ای کارایی تثبیت‌کننده‌های شیمیایی قارچ آنتاگونیست Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی گوجه‌فرنگی و خیار گلخانه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 41-51]

د

 • داکینگ مولکولی امکان‌سنجی کاربرد چند استروئید گیاهی به‌عنوان حشره‌کش‌های زیستی از طریق بررسی مدل‌های برهمکنش آن‌ها با گیرنده‌های کداستروئیدی کرم غوزه‌ی Helicoverpa armigera و بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-69]
 • دموگرافی جدول زندگی سن مرحله‌ی زیستی دو جنسی و توانایی شکارگری کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]

ر

 • ریزوسفر گندم مطالعه‌ی میزان کلونیزاسیون ریشه و کاهش بیماری زنگ برگی گندم در برهمکنش‏های جدایه‌ باکتری Pseudomonas fluorescens، رقم گندم و قارچPuccinia triticina [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 65-77]

ز

 • زیست‌شناختی مطالعه‌ی مگس‌های سیرفید شکارگر شته‌ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای Eupeodes corollae [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 11-24]
 • زیست‌شناسی جدول زندگی سن مرحله‌ی زیستی دو جنسی و توانایی شکارگری کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]

س

 • سیرفیدهای شته‌خوار مطالعه‌ی مگس‌های سیرفید شکارگر شته‌ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای Eupeodes corollae [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 11-24]
 • سفیده‌ی کوچک کلم بررسی زیست‌شناسی وکارایی دو گونه زنبور پارازیتوئید Trichogramma spp. روی تخم پروانه‌ی سفیده‌ی کوچک کلم Pieris rapae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-53]
 • سودومونادهای فلورسنت مطالعه‌ی اثر بیوکنترلی سویه‌های سودوموناس فلورسنت مولد 2 و 4- دی استیل فلوروگلوسینول بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه‌فرنگی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 27-39]

ش

 • شب‌پره‌ی پشت الماسی بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 99-108]
 • شناسایی مولکولی ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]

ع

 • عناصر غذایی بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 94-104]

ف

 • فعالیت آنزیمی مطالعه‌ی میزان کلونیزاسیون ریشه و کاهش بیماری زنگ برگی گندم در برهمکنش‏های جدایه‌ باکتری Pseudomonas fluorescens، رقم گندم و قارچPuccinia triticina [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 65-77]
 • فعالیت کونچری جداسازی باکتری‌های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت بیوکنترل Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 25-38]

ق

 • قارچ بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 94-104]
 • قارچ‌ آنتاگونیست کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوه‌ای برنج ناشی از Bipolaris victoriae با استفاده از جدایه‌های قارچی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 11-25]
 • قارچ‌ آنتاگونیست مهار زیستی نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی با استفاده از قارچ‌های Talaromyces flavus و Trichoderma harzianum در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

ک

 • کارایی جدول زندگی سن مرحله‌ی زیستی دو جنسی و توانایی شکارگری کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • کارواکرول اثر چند ترکیب گیاهی در مهارآلودگی‌های قارچی و باکتریایی در محیط کشت‌های ریزازدیادی گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 79-84]
 • کرم غوزه‌ی پنبه امکان‌سنجی کاربرد چند استروئید گیاهی به‌عنوان حشره‌کش‌های زیستی از طریق بررسی مدل‌های برهمکنش آن‌ها با گیرنده‌های کداستروئیدی کرم غوزه‌ی Helicoverpa armigera و بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-69]
 • کشت بافت اثر چند ترکیب گیاهی در مهارآلودگی‌های قارچی و باکتریایی در محیط کشت‌های ریزازدیادی گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 79-84]
 • کفشدوزک زیگ زاگی جدول زندگی سن مرحله‌ی زیستی دو جنسی و توانایی شکارگری کفشدوزک شش نقطه‌ای Menochilus sexmaculatus با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-83]
 • کلزا مطالعه‌ی مگس‌های سیرفید شکارگر شته‌ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای Eupeodes corollae [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 11-24]
 • کلم بررسی زیست‌شناسی وکارایی دو گونه زنبور پارازیتوئید Trichogramma spp. روی تخم پروانه‌ی سفیده‌ی کوچک کلم Pieris rapae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-53]
 • کنترل بیولوژیک مقایسه‌ی نرخ شکارگری کنه‌ی Amblyseius swirskii با تغذیه از کنه‌‏هایPhyllocoptes adalius و Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 85-92]
 • کنترل بیولوژیک مهار زیستی نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی با استفاده از قارچ‌های Talaromyces flavus و Trichoderma harzianum در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]
 • کنترل بیولوژیک مطالعه‌ی مگس‌های سیرفید شکارگر شته‌ی مومی کلمBrevicoryne brassicae در مزارع کلزای استان کرمانشاه و بررسی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای Eupeodes corollae [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 11-24]
 • کنترل بیولوژیک بررسی زیست‌شناسی وکارایی دو گونه زنبور پارازیتوئید Trichogramma spp. روی تخم پروانه‌ی سفیده‌ی کوچک کلم Pieris rapae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 39-53]
 • کنترل بیولوژیک ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 85-98]
 • کنترل طبیعی خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]
 • کنترل کیفیت بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 99-108]
 • کنه‌ی شکارگرAmblyseius swirskii مقایسه‌ی نرخ شکارگری کنه‌ی Amblyseius swirskii با تغذیه از کنه‌‏هایPhyllocoptes adalius و Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 85-92]

گ

 • گیاهان پیازی اثر چند ترکیب گیاهی در مهارآلودگی‌های قارچی و باکتریایی در محیط کشت‌های ریزازدیادی گیاهان [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 79-84]
 • گیرنده‌ی اکدیزونی امکان‌سنجی کاربرد چند استروئید گیاهی به‌عنوان حشره‌کش‌های زیستی از طریق بررسی مدل‌های برهمکنش آن‌ها با گیرنده‌های کداستروئیدی کرم غوزه‌ی Helicoverpa armigera و بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-69]
 • گلخانه کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوه‌ای برنج ناشی از Bipolaris victoriae با استفاده از جدایه‌های قارچی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 11-25]
 • گوجه ­فرنگی کارایی تثبیت‌کننده‌های شیمیایی قارچ آنتاگونیست Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی گوجه‌فرنگی و خیار گلخانه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 41-51]
 • گوجه‌فرنگی مطالعه‌ی اثر بیوکنترلی سویه‌های سودوموناس فلورسنت مولد 2 و 4- دی استیل فلوروگلوسینول بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه‌فرنگی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 27-39]
 • گوجه‌فرنگی مهار زیستی نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی با استفاده از قارچ‌های Talaromyces flavus و Trichoderma harzianum در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

م

 • محیط کشت بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 94-104]
 • مرگ گیاهچه کارایی تثبیت‌کننده‌های شیمیایی قارچ آنتاگونیست Talaromyces flavus در کنترل بیولوژیک بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی گوجه‌فرنگی و خیار گلخانه‌ای [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 41-51]
 • مقاومت القایی مطالعه‌ی میزان کلونیزاسیون ریشه و کاهش بیماری زنگ برگی گندم در برهمکنش‏های جدایه‌ باکتری Pseudomonas fluorescens، رقم گندم و قارچPuccinia triticina [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 65-77]
 • مهار زیستی بررسی کارایی جدایه‏ های Trichoderma spp. در کنترل بیماری پوسیدگی زغالی سویا ناشی از Macrophomina phaseolina در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • مهار زیستی کنترل بیولوژیک بیماری لکه قهوه‌ای برنج ناشی از Bipolaris victoriae با استفاده از جدایه‌های قارچی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 11-25]
 • مهار زیستی خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 53-63]

ن

 • نرخ خالص شکارگری مقایسه‌ی نرخ شکارگری کنه‌ی Amblyseius swirskii با تغذیه از کنه‌‏هایPhyllocoptes adalius و Tetranychus urticae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 85-92]
 • نماتد ریشه گرهی مطالعه‌ی اثر بیوکنترلی سویه‌های سودوموناس فلورسنت مولد 2 و 4- دی استیل فلوروگلوسینول بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه‌فرنگی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 27-39]
 • نماتد گره‌ ریشه مهار زیستی نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی با استفاده از قارچ‌های Talaromyces flavus و Trichoderma harzianum در شرایط گلخانه [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-9]

ه

 • همولوژی مدل امکان‌سنجی کاربرد چند استروئید گیاهی به‌عنوان حشره‌کش‌های زیستی از طریق بررسی مدل‌های برهمکنش آن‌ها با گیرنده‌های کداستروئیدی کرم غوزه‌ی Helicoverpa armigera و بالتوری سبز Chrysoperla carnea [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 55-69]