نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثرضد باکتریایی عصاره مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-40]
 • ایران اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 103-105]
 • اسانس بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • اسپکترومتری بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

ب

 • باکتری آنتاگونیست بررسی توانایی تعدادی از جدایه‌هایPseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی گندم (Fusarium culmorum) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • باکتری گرم مثبت مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-40]
 • باکتری گرم منفی مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-40]
 • بالتوری سبز معمولی بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-89]
 • بلاست مرکبات کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر به‌دست آمده از باغات مرکبات شمال ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-64]
 • بیماری کپک خاکستری ارزیابی جدایه‏ های بومی Trichoderma spp در کنترل بیولوژیک قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری توت‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-74]
 • بیماری های خاکبرد بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و تی‌کمپوست بر بیماری‌های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 91-101]
 • بویایی‏سنج Y شکل تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-79]
 • بیوکنترل بررسی کارآیی چند جدایه‌ی بومی تریکودرما در کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه‌ی ‌چغندرقند با عامل Pythium aphanidermatum در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • بیوکنترل ارزیابی جدایه‏ های بومی Trichoderma spp در کنترل بیولوژیک قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری توت‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-74]

پ

 • پارازیتویید اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 103-105]
 • پراکنش تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-79]
 • پرورش آزمایشگاهی بررسی برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Arma custos در پرورش آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • پیرولیگنیوس اسید بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و تی‌کمپوست بر بیماری‌های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 91-101]
 • پسته تأثیر عصاره‌ی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پوره‌ی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-99]
 • پسیل معمولی پسته تأثیر عصاره‌ی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پوره‌ی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-99]
 • پنبه مطالعه‌ی برخی از مکانیسم‌های آنتاگونیستی جدایه‌های قارچ Talaromyces flavus علیه Verticillium dahliae و Verticillium albo-atrum عوامل بیماری پژمردگی در چند محصول زراعی مهم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-28]
 • پوسیدگی ریشه بررسی کارآیی چند جدایه‌ی بومی تریکودرما در کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه‌ی ‌چغندرقند با عامل Pythium aphanidermatum در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • پوسیدگی ریشه و طوقه بررسی توانایی تعدادی از جدایه‌هایPseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی گندم (Fusarium culmorum) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]

ت

 • تحریک کننده‌ی رشد بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و تی‌کمپوست بر بیماری‌های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 91-101]
 • تریکودرما ارزیابی جدایه‏ های بومی Trichoderma spp در کنترل بیولوژیک قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری توت‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-74]
 • توت‌فرنگی ارزیابی جدایه‏ های بومی Trichoderma spp در کنترل بیولوژیک قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری توت‌فرنگی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 55-74]

ج

 • جمعیت تک‏جنسی تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-79]

چ

 • چغندرقند بررسی کارآیی چند جدایه‌ی بومی تریکودرما در کنترل بیولوژیک پوسیدگی ریشه‌ی ‌چغندرقند با عامل Pythium aphanidermatum در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]

خ

 • خارپنبه فعالیّت فصلی و زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‌خوار خارپنبه Lixus cardui به‌عنوان عامل مهار زیستی علف‌های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه‌ی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-54]
 • خیار گلخانه‌ای مطالعه‌ی برخی از مکانیسم‌های آنتاگونیستی جدایه‌های قارچ Talaromyces flavus علیه Verticillium dahliae و Verticillium albo-atrum عوامل بیماری پژمردگی در چند محصول زراعی مهم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-28]

د

 • دوزیستان بی‌دم تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-106]

ذ

 • ذرت تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-79]

ر

 • رژیم غذایی تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-106]
 • رشد و نمو بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-89]

ز

 • زیست سنجی بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • زیست‌شناسی فعالیّت فصلی و زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‌خوار خارپنبه Lixus cardui به‌عنوان عامل مهار زیستی علف‌های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه‌ی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-54]

ژ

 • ژن PhlD بررسی توانایی تعدادی از جدایه‌هایPseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی گندم (Fusarium culmorum) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]

س

 • سیب‌زمینی مطالعه‌ی برخی از مکانیسم‌های آنتاگونیستی جدایه‌های قارچ Talaromyces flavus علیه Verticillium dahliae و Verticillium albo-atrum عوامل بیماری پژمردگی در چند محصول زراعی مهم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-28]
 • سرخرطومی ساقه‌خوار خارپنبه فعالیّت فصلی و زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‌خوار خارپنبه Lixus cardui به‌عنوان عامل مهار زیستی علف‌های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه‌ی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-54]
 • سن‌های شکارگر بررسی برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Arma custos در پرورش آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • سودوموناس فلورسنت بررسی توانایی تعدادی از جدایه‌هایPseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی گندم (Fusarium culmorum) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • سوسک شاخک‌بلند اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 103-105]

ش

 • شاخص دمایی بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-89]
 • شب‌پره‌ی پشت الماسی بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]
 • شب‌پره‌ی مینوز گزارش بیمارگری جدایه‌ی بومی نماتد Steinernema feltiae روی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 107-109]
 • شته‌ی مومی کلم بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]

ع

 • عصاره‌ی گیاهی تأثیر عصاره‌ی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پوره‌ی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-99]

ق

 • قارچ ایستایی بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و تی‌کمپوست بر بیماری‌های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 91-101]
 • قدرت بیمارگری بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]
 • قورباغه‌ی مردابی تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-106]

ک

 • کرم قوزه‌ی پنبه بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]
 • کلم اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 111-113]
 • کنترل تأثیر عصاره‌ی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پوره‌ی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 91-99]
 • کنترل بیولوژیک کنترل بیولوژیک بیماری بلاست مرکبات با استفاده از چند گونه مخمر به‌دست آمده از باغات مرکبات شمال ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-64]
 • کنترل بیولوژیک مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-40]
 • کنترل بیولوژیک فعالیّت فصلی و زیست‌شناسی سرخرطومی ساقه‌خوار خارپنبه Lixus cardui به‌عنوان عامل مهار زیستی علف‌های هرز خارپنبه Onopordum spp. در منطقه‌ی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-54]
 • کنترل بیولوژیک تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 101-106]
 • کنترل بیولوژیک گزارش بیمارگری جدایه‌ی بومی نماتد Steinernema feltiae روی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 107-109]

گ

 • گازکروماتوگرافی بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-11]
 • گال بلوط مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 27-40]
 • گندم بررسی توانایی تعدادی از جدایه‌هایPseudomonas fluorescens در کنترل بیولوژیکی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه‌ی گندم (Fusarium culmorum) [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • گوجه‌فرنگی مطالعه‌ی برخی از مکانیسم‌های آنتاگونیستی جدایه‌های قارچ Talaromyces flavus علیه Verticillium dahliae و Verticillium albo-atrum عوامل بیماری پژمردگی در چند محصول زراعی مهم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-28]
 • گوجه‌فرنگی گزارش بیمارگری جدایه‌ی بومی نماتد Steinernema feltiae روی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 107-109]

م

 • ماده‏زایی تأثیر باکتریWolbachia بر پاسخ‏های بویایی و قدرت پارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 65-79]
 • مدل خطی بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-89]
 • مکانیسم‌های آنتاگونیستی مطالعه‌ی برخی از مکانیسم‌های آنتاگونیستی جدایه‌های قارچ Talaromyces flavus علیه Verticillium dahliae و Verticillium albo-atrum عوامل بیماری پژمردگی در چند محصول زراعی مهم [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-28]
 • مواد با منشا طبیعی بررسی اثرات تلفیقی سرکه‌ی چوب و تی‌کمپوست بر بیماری‌های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 91-101]

ن

 • نرخ برداشت از کلنی بررسی برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Arma custos در پرورش آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • نماتد انگل حشرات گزارش بیمارگری جدایه‌ی بومی نماتد Steinernema feltiae روی مینوز گوجه‌فرنگی Tuta absoluta [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 107-109]

و

 • ویژگی مولکولی بررسی قدرت بیمارگری و ویژگی‌های مولکولی چند جدایه‌ی باکتری Bacillus thuringiensis روی کرم قوزه‌ی پنبه و شب‌پره‌ی پشت الماسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-26]