دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-107 
6. اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae ، پارازیتوئید مگس میوه کُنارCarpomyia vesuviana

صفحه 70-83

سید رضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فراشیانی