اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 - گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه شاهد - تهران

2 موزه جانورشناسی، دانشگاه تورکو، فنلاند

چکیده

به‌منظور شناسایی پارازیتوییدهای فعال در مزارع کلم‌گل در جنوب تهران، نمونه‌‌برداری از این مناطق در سال 1390 صورت گرفت. پنج گونه زنبور که متعلق به سه خانواده بودند، شناسایی شدند. این زنبورها عبارت‌‌اند از Oomyzus sokolowskii (Kurdjumov, 1912) (Eulophidae)، Pteromalus sp. (Pteromalidae)، Cotesia plutellae (Kurdjumov, 1912) (Braconidae)،  Diadegma anurum (Thomson, 1877) (Ichenumonidae) و Syrphophilus bizonarius (Gravenhorst, 1829) (Ichenumonidae). در میان نمونه‌‌های جمع‌‌آوری شده، زنبور پارازیتوییدS. bizonarius (Gravenhorst, 1829) (Ichneumonidae: Diplazontinae) شناسایی شد که جنس و گونه‌ی این زنبور برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Dusek, J., Láska, P. & Sedivy, J. 1979. Parasitization of aphidophagous Syrphidae (Diptera) by Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Palaearctic Region. Acta Entomologica Bohemoslovaca. 76(6): 366378.

Fitton, M. G. & Rotheray, G. E. 1982. A key to the European genera of diplazontine ichneumon-flies, with notes on the British fauna. Systematic Entomology. 7(3): 311320.

Gürbüz, M. F. 2005. Survey of the Ichneumonidae (Hymenoptera) of Isparta in Turkey. Linzer Biologische Beitraege. 37(2): 18091817.

Kamal, M. 1926. A study of some hymenopterous parasites of aphidophagous Syrphidae. Journal of Economic Entomology. 19(5): 721730.

Ngamo Tinkeu, L. S. & Hance, T. 1997. Reduction of predatory efficiency of hoverflies (Diptera, Syrphidae) in cereal fields due to parasitism. Mededelingen Faculteit Landbouwkundige En Toegepaste Biologische Wetenschappen Universiteit Gent, 62: 469472.

Tomanović1, Z., Kavallieratos, N. G., Starý, P., Petrović-Obradović, O., Athanassiou, C. G. & Stanisavljević, L. Z. 2008. European Journal of Entomology, 105(3): 495–501.

Yu, D. S. & Horstmann, K. 1997. A catalogue of World Ichneumonidae. Part 1: Memoirs of the American Entomological Institute. 58(1): 1763.

Yu, D.S., van Achterberg, C. & Horstmann, K. 2012. World Ichneumonoidea. Taxonomy, Biology, Morphology and Distribution (Braconidae). Taxapad (Scientific Names for Information Management) Interactive Catalogue. Ottawa, Online availavle at http://taxapad.com