نویسنده = مهناز کشاورز
تعداد مقالات: 1
1. مهارزیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عصاره نانوذره نقره Trichoderma harzianum

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-67

مهناز کشاورز؛ مهدی صدروی؛ محمد عبداللهی