نویسنده = مطهره السادات هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 81-91

مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره