نویسنده = آرش راسخ
تعداد مقالات: 2
1. اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae ، پارازیتوئید مگس میوه کُنارCarpomyia vesuviana

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-79

سید رضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فراشیانی


2. بررسی امکان استفاده از گیاه حامل به منظور افزایش پارازیتیسم شته جالیز، توسط زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-99

مرضیه آسترکی؛ آرش راسخ؛ پرویز شیشه بر؛ حسین ماهی